Voor het bereiken van meetbare meerwaarde (MM) met en door IT zijn vele factoren van belang..
..zowel historische als toekomstige. Hoewel Prof. Luftman aangeeft dat alle zes de aspecten even belangrijk zijn, begint het vaak met ‘Partnership’. IT & Business voelen zich beiden evenveel verantwoordelijk voor het succes: Meetbare Meerwaarde.

De belangrijkheid van een goed functionerend partnership is sterk afhankelijk van de vaststelling of IT & Business elkaar echt nodig hebben. Soms is de IT zo Business specifiek en zo bepalend voor het kunnen reageren op veranderingen in de markt, dat IT letterlijk van cruciaal belang is voor het overleven van de organisatie. In die gevallen zitten IT & Business extreem dicht bij elkaar. Zowel dichtbij figuurlijk als soms ook letterlijk.

Als IT van levensbelang is dan geldt: IT=Business en Business=IT.

Dit laatste is voor lang niet alle organisaties van toepassing, dan wel is die situatie voor veel organisaties nog vele bruggen te ver. Blikt u nog even terug op het antwoord wat u gegeven heeft op vraag 23: ‘Hoe belangrijk is het dat IT & Business zich samen verantwoordelijk voelen voor het ultieme gemeenschappelijk organisatiedoel?’ Met andere woorden hoe belangrijk is dit partnership?

Uw antwoord is bepalend voor de snelheid en intensiteit van elke volgende stap. Er zijn vele structurele redenen – verdeeld over de 6 aspecten van Luftman – waarom de MM van en door IT op uw huidige niveau liggen. Om deze redenen moet het resultaat van de vragenlijst vergezeld gaan van nadere analyses. Een breder onderzoek naar de context waarin Business & IT opereren is nodig, immers: Een organisatie verdoet het minste energie aan het bereiken van MM als het uiteindelijk gekozen verbeteringstraject gelijk goed wordt neergezet.

Het is van belang om alle 6 de aspecten in balans te krijgen.

Ons referentiekader en ervaringen in de markt geven aan dat de door u gegeven antwoorden leiden tot de conclusie: Er moet met spoed ingegrepen worden.

Het lijkt erop dat de verhouding tussen Business en IT in uw organisatie erg veel te wensen overlaat. Er zijn conflicten, beide partijen helpen elkaar niet bij het opstellen van een strategie- en /of IT-plan. IT reageert hooguit reactief op verzoeken van de Business.

Vanuit wederzijds ontbrekende kennis is er zeer weinig onderling begrip. Dit maakt dat de relatie- en samenwerkingsaspecten nooit echt samen besproken zijn, laat staan dat het partnership geëvalueerd wordt. Aan deze situatie kleven behoorlijke risico’s, zowel financiële risico’s als risico’s wat betreft de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Het feit dat deze situatie in uw organisatie zo heeft kunnen ontstaan, vraagt wel om stil te staan bij elke vervolgstap. Bij het begin van een eventueel op te zetten verbetertraject moet wel de vraag gesteld worden of er in de organisatie voldoende verandercapaciteit en vertrouwen/integriteit aanwezig is.

Als het antwoord negatief is en toch gestart zou worden wordt de situatie alleen maar erger. Het zal dan ‘ meer van hetzelfde worden’: een gebrekkig resultaat in termen van meetbare meerwaarde met weer meer frustratie.

Kortom:
In uw organisatie is er sprake van langs elkaar heen functionerende entiteiten IT & Business. Hierdoor gaat veel energie en effectiviteit verloren. De ervaren prijs-/ kwaliteit verhouding op de door IT geleverde diensten zal negatief zijn. De toegevoegde waarde van IT voor de business is ver te zoeken. Vandaar dat met spoed ingegrepen moet worden.

Bij de te bepalen interventies is het van belang om eerst op het allerhoogste besluitvormingsniveau een gemeenschappelijke basis te leggen en de noodzaak vast te stellen voor veranderingen. Als die basis en noodzaak niet voor de volle 100% ervaren wordt, moet u zich serieus afvragen of verdere stappen resultaat gaan hebben. Zonder een gelijk gerichtheid in ambities zijn de vervolgstappen niet zinvol en blijft de zeer onbevredigende situatie bestaan.

Wel kan het zijn dat u als leidinggevende of budgethouder vanuit Business of IT kansen ziet om met een eigen project op korte termijn positieve verandering teweeg te brengen. Die positieve verandering kan dan eventueel leiden tot meer initiatieven en op termijn wel die benodigde gelijk gerichte ambitie.

Wij adviseren twee soorten interventies die samenkomen in de checklist die we verderop noemen.

A: Interventies die ongeacht de uitkomst van de vragenlijst altijd toepasbaar en zinvol zijn. Het resultaat van de interventies is gelijk van invloed op de volgende soort interventies:
B: Interventies voor elk van de zes aspecten afzonderlijk.

Wij adviseren om in éen of meerdere bijeenkomsten op afdelingsniveau te organiseren om vast te stellen wat de MM van IT voor de Business is en zou moeten zijn. Een uitkomst moet zijn een eerste globale inschatting van het verschil van NOW versus de WISHPOSITION (gaps). Als die gaps aangepakt worden moet er sprake zijn van een positieve financiële business case.

Die business case opstellen is een mooie eerste testcase. Immers IT& Business zullen moeten samenwerken en partijen worden gedwongen om de voordelen in financiële getallen in te schatten. Bespreekt u de business case vervolgens op senior level om draagvlak te verkrijgen en een eerste concept van een verbetertraject te bepalen.

Let op: los van eventueel laag hangend fruit (Quick Wins) zullen verreweg de meeste interventies langere tijd kosten om de beoogde meerwaarde van en door IT te realiseren.

Het is onze ervaring dat medewerkers een lange termijn aanpak ook als meer realistisch en duurzaam zullen ervaren en er dus eerder hun bijdrage aan willen leveren.

Onze ervaring is dat het altijd zinvol is om de interventies als genoemd onder A uit te voeren. Veel organisaties stellen zich namelijk niet de vraag: wat zou er gebeuren als we niets doen om met IT meer meetbare meerwaarde te behalen? En veel organisaties denken dat IT & Business al in ruime mate meerwaarde creëren. Wij zien erg vaak dat organisaties hier niet meetbaar op sturen.

Als u toch denkt dat uw organisatie al zover is dat u ervan overtuigd bent dat de belangrijkste voorwaarden voor succes op senior level aanwezig zijn, dan kunt u de vervolgstappen bepalen voor elk van de zes aspecten van Luftman afzonderlijk. Dit nadat u een analyse gedaan heeft welk van de zes factoren het meeste gaan bijdragen aan die meetbare meerwaarde door en met IT.

 • Er is voldoende helderheid over wat de MM van IT voor de Business is.
 • Onze organisatie heeft de MM uitgedrukt in waarde voor de business.
 • De business case is berekend voor elke lopende investering in IT.
 • Er is draagvlak op senior niveau om duurzaam te investeren in de relatie tussen IT & Business.
 • Er is op de onderliggende zes Luftman aspecten een inventarisatie gedaan op remmende en stimulerende factoren.
 • Er is een indicatieve analyse gedaan of de verandercompetenties als gehele organisatie effectief zijn.
 • Is er in onze organisatie op senior level voldoende aandacht om de beschikbare middelen (tijd & geld) te prioriteren voor het realiseren van MM.
 • Er is in onze organisatie voldoende begrip en vertrouwen tussen IT & Business, om als echte partners te kunnen werken.
 • De kennisuitwisseling tussen Business & IT is effectief, er wordt van elkaar geleerd.
 • Het is duidelijk hoe de effectiviteit van MM van IT en Business word gemeten wordt (KPI’s).
 • Het meten van de baten van IT- en Business projecten is ingebed in onze organisatie.
 • Er is sprake van een open en resultaatgericht (lean) managementstijl.
 • Onze organisatie heeft een flexibele architectuur om de business wensen in te kunnen vullen.

Een samenvatting van uw input is per e-mail naar u verzonden
Hierin staat ook een link naar de samenvatting in PDF-formaat.

Op maat advies, laat een objectieve derde partij uw prestaties verbeteren
De ‘QMM-mensen’ van Lagant, doen doorlopend branche onderzoek en kunnen ook in uw organisatie diepte-interviews houden met sleutelpersonen uit zowel Business als IT. Op projectmatige wijze zullen wij helpen uw organisatie te verbeteren.

De bal ligt bij u: Blijft hij daar of gooit u hem naar ons?
Ga zelf aan de slag met de bovenstaande adviezen en bijbehorende checklist of informeer naar wat wij voor u kunnen doen.

E-mail meerweten@qmm.nl of klik op contact.